Jak uzyskać wizę do Polski? Wietnam i wiza Schengen.

Zaproszenie obywatelki lub obywatela Wietnamu do Polski wiąże się z koniecznością uzyskania wizy. Może być to procesem dość praco i czasochłonnym, dlatego warto odpowiednio zaplanować wszystkie kroki aby uzyskać niezbędne dokumenty i uniknąć nieoczekiwanych problemów.

Informacje w tym artykule dotyczą sytuacji w której Polka/Polak zaprasza Wietnamkę/Wietnamczyka w odwiedziny do Polski, a osoba zapraszana składa wniosek wizowy w polskim konsulacie w Hanoi. Jeśli cel wizyty jest inny niż odwiedziny to należy mieć na uwadze, że zestaw dokumentów jakie należy załączyć do wniosku o wizę może się nieznacznie różnić od niżej wymienionych.

WIZA SCHENGEN, czyli typu C

Wiza Schengen (tak zwana wiza typu C) jest odpowiednia dla osób, które zamierzają przebywać na terenie Polski lub innych krajow strefy Schengen przez nie więcej niż 90 dni w każdym okresie 180-dniowym. Tego typu dokument będzie zatem odpowiedni dla osób, które zamierzają odwiedzić rodzinę lub znajomych, podróżują w celach turystycznych, kulturalnych, sportowych, naukowych lub w celu załatwienia spraw urzędowych lub odbycia zabiegów medycznych.

Wniosek o wizę Schengen należy złożyć w konsulacie Rzeczypospolitej Polskiej jeśli:

 • Osoba ubiegająca się o wizę zamierza odwiedzić wyłącznie Polskę, lub
 • Osoba ubiegająca się o wizę zamierza odwiedzić kilka krajów strefy Schengen, ale to Polska będzie głównym miejscem wizyty w którym spędzi najwięcej dni, lub
 • Określenie głównego miejsca wizyty jest niemożliwe, np. osoba ubiegająca się o wizę spędzi porównywalny okres czasu w kilku krajach strefy Schengen, ale zamierza przekroczyć granicę strefy Schengen w Polsce

Gdzie złożyć wniosek wizowy w Wietnamie?

Jeśli osoba chcąca odwiedzić Polskę zamieszkuje w północnych prowincjach Wietnamu to wniosek wizowy składa się w polskim konsulacie w Hanoi. Natomiast mieszkańcy południowych prowincji Wietnamu mogą taki wniosek złożyć w konsulacie Węgier w mieście Ho Chi Minh.

Przekraczanie strefy Schengen w innym kraju, niż Polska

Kwestią, która często rodzi pytania, jest przekraczanie granicy strefy Schengen w innym kraju niż kraj, który wystawił wizę. Jest to częsty przypadek, jeśli z Wietnamu podróżujemy do Polski z przesiadką i przesiadamy się w innym kraju strefy Schengen, np. w Paryżu lub we Frankfurcie. Jeśli posiadamy ważną wizę i bilet na kolejny lot, który jest lotem do Polski, to sytuacja ta nie powinna rodzić żadnych problemów. W takim przypadku służby na lotnisku innego kraju strefy Schengen będą mieć pewność, że niedługo opuścimy ich kraj i faktycznie podróżujemy do kraju docelowego, który będzie naszym głównym miejscem pobytu, czyli do Polski. Jeśli zaś nie posiadamy biletu na kolejny lot to będziemy musieli w jakiś sposób przekonać straż graniczną, że faktycznie nie zamierzamy zostać w danym kraju i mamy zamiar kontynuować podróż do Polski. Czy warto ryzykować odmowę wjazdu do strefy Schengen z takiego powodu? Raczej nie i dlatego warto zaplanować podróż do Polski zanim opuścimy Wietnam i posiadać odpowiednie dokumenty podróży potwierdzające ten fakt.

APLIKOWANIE O WIZĘ SCHENGEN – KIEDY, CO, JAK I GDZIE?

Kiedy aplikować o wizę typu C?

Proces aplikowania o wizę Schengen w polskim konsulacie warto rozpocząć z odpowiednim wyprzedzeniem, ponieważ w przypadku zakupu biletów lotniczych z niewielkim wyprzedzeniem będziemy musieli zapłacić znacznie więcej niż np. kiedy kupujemy je z 3-4 miesiące wcześniej. Warto tutaj podkreślić, że nie powinniśmy kupować biletów lotnicznych zanim otrzymamy pozytywną decyzję i odbierzemy paszport zawierający wizę. Dlatego też cały proces należy rozpocząć minimum 5-6 miesięcy przed podróżą, tak abyśmy mogli zakupić lot z minimum 3 miesięcznym wyprzedzeniem, a więc często wciąż w rozsądnej cenie.

Dlaczego tak wcześnie? Otóż należy założyć, że:

 • Uzyskanie zaproszenia z Urzędu Wojewódzkiego zajmie około 2 tygodnie (chociaż w teorii może przedłużyć się do miesiąca)
 • Skompletowanie i przetłumaczenie wszystkich dokumentów zajmie około miesiąca
 • Umówienie wizyty w konsulacie, rozpatrzenie wniosku i odbiór paszportu to kolejny miesiąc

Jeśli ktoś gotów jest zapłacić za lot więcej to cały proces może rozpocząć 3 miesiące przed podróżą, co też powinno być okresem wystarczającym jeśli nie pojawią się żadne nieoczekiwane trudności, np. konieczne będzie złożenie dodatkowych dokumentów lub zostaniemy zaproszeni na rozmowę w konsulacie.

CO, JAK I GDZIE?

Krok 1 aplikacji o wizę Schengen dla Obywatela/ki Wietnamu

Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku o wpis zaproszenia dla cudzoziemca do ewidencji zaproszeń w Urzędzie Wojewódzkim. W zależności od urzędu proces ten będzie nieco inny, dlatego warto odwiedzić stronę lokalnego urzędu aby dowiedzieć się szczegółów.

Z cyklu „warto wiedzieć”:

 • Co do zasady zapraszającym może być m.in. obywatel polski zamieszkujący na terytorium Polski, obywatele państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej zamieszkujący na terytorium Polski i posiadający prawo pobytu, a także cudzoziemiec przebywający legalnie i nieprzerwanie na terytorium Polski przez okres co najmniej 5 lat
 • Jeśli nie spełniamy powyższych wymagań o wystawienie zaproszenia możemy poprosić np. kogoś z rodziny kto je spełnia, przy czym należy pamiętać, że zapraszający zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca (np. utrzymanie, wyżywienie, zakwaterowanie, ale w ekstremalnych przypadkach również koszty ekstradycji)
 • Niektóre urzędy pozwalają na elektroniczne umówienie wizyty na daną godzinę, dlatego warto to sprawdzić zanim udamy się do urzędu
 • Do urzędu należy przyjść z wypełnionym wnioskiem o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń (najczęściej do pobrania ze strony internetowej Urzędu Wojewódzkiego w sekcji Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców), potwierdzeniem opłacenia wniosku i dodatkowymi dokumentami (szczegóły poniżej)
 • Zaproszenie najlepiej wystawić na jak najdłuższy okres czasu tak aby na kolejnym etapie zapraszany cudzoziemiec mógł wybrać dogodny dla siebie termin wizyty, który będzie okresem krótszym niż okres na który wystawione będzie zaproszenie
 • Przy wypełnianiu wniosku najlepiej podać miejsce zamieszkania cudzoziemca, które można będzie na kolejnym etapie udokumentować poprzez dołączenie wietnamskiej książeczki rodzinnej (Hộ khẩu Gia đình)
 • Do wniosku dołącza się także: kserokopię paszportu zapraszającego, kserokopię paszportu zapraszanego cudzoziemca, akt własności lokalu w którym zapraszany cudzoziemiec będzie zamieszkiwał lub wyciąg z księgi wieczystej oraz zgodę właściciela i współwłaścicieli na zamieszkanie cudzoziemca w tym lokalu, potwierdzenie posiadania środków finansowych na okres na który wystawione będzie zaproszenie (mogą to być np. umowa o pracę i zaświadczenie od pracodawcy z informacją o osiąganym wynagrodzeniu netto oraz wskazanym okresem zatrudnienia, lub wyciąg z konta bankowego z ostatnich 6 miesięcy na którym odnotowane są stałe miesięczne wpływy)

Po rozpatrzeniu wniosku zostaniemy poinformowani kiedy zaproszenie będzie gotowe do odebrania. Zaproszenie możemy odebrać osobiście lub poprzez pełnomocnika (jeśli złożyliśmy stosowne upoważnienie na etapie składania wniosku). Powinniśmy otrzymać dwa oryginały zaproszenia, które następnie należy dostarczyć zapraszanemu cudzoziemcowi.

Krok 2 aplikacji o wizę Schengen dla obywatela/ki Wietnamu

Kolejny krok to zgromadzenie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o wizę Schengen w konsulacie. Wszystkie dokumenty jakie składamy powinny być w języku polskim lub angielskim, a jeśli są one wystawione w języku wietnamskim to niezbędne będzie również dołączenie tłumaczenia przysięgłego na język polski lub angielski. To jakie dokumenty zapraszany cudzoziemiec będzie musiał złożyć będzie zależało od indywidualnych okoliczności, ale zazwyczaj będą to:

Wymagane dokumenty

Ze strony cudzoziemca:

 1. Oryginał zaproszenia wystawiony przez Urząd Wojewódzki
 2. Ważny paszport
 3. Kopia pierwszej strony paszportu zawierającej zdjęcie i dane osobowe
 4. Kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm
 5. Książeczka rodzinna (Hộ khẩu Gia đình) lub poświadczenie o zamieszkaniu (xác nhận thông tin về cư trú) wydane przez policję podzielnicy/gminy lub ich kopie poświadczone za zgodność z oryginałem (poświadczona kopia dokumentu powinna być sporządzona nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem jej złożenia w urzędzie)
 6. Kopia umowy o pracę na terytorium Wietnamu (jeśli pracuje)
 7. Akt własności nieruchomości na terytorium Wietnamu (jeśli takową posiada)
 8. Zgoda na urlop od pracodawcy (jeśli pracuje)
 9. Ostatnie 3 paski z wypłaty (jeśli pracuje)
 10. Wyciąg z rachunku bankowego potwierdzający wpływy wynagrodzenia (jeśli pracuje)
 11. Rezerwacja biletów w obie strony (szczegóły poniżej)
 12. Dowód wykupienia ubezpieczenia medycznego ważnego na terytorium wszystkich państw strefy Schengen w towarzystwie spełniającym wymogi prawne, w szczególności jeśli chodzi o minimalne kwoty ubezpieczenia (akceptowane są dwa towarzystwa wietnamskie: Bao Minh i Bao Viet, a także towarzystwa międzynarodowe znajdujące się w wykazie)
 13. Inne dowody potwierdzające znajomość pomiędzy osobą zapraszającą, a zapraszanym cudzoziemcem, np. wspólne zdjęcia (opcjonalnie)

Ze strony zapraszającego (dokumenty tożsame z dokumentami składanymi wcześniej w Urzędzie Wojewódzkim):

 1. Kopia dowodu tożsamości lub paszportu
 2. Informacja o prawie własności do lokalu w którym zakwaterowany będzie cudzoziemiec na okres pobytu
 3. Zgoda właściciela i współwłaścicieli lokalu na zamieszkanie cudzoziemca
 4. Potwierdzenie posiadania środków finansowych przez zapraszającego (mogą to być np. umowa o pracę i zaświadczenie od pracodawcy z informacją o osiąganym wynagrodzeniu netto oraz wskazanym okresem zatrudnienia lub wyciąg z konta bankowego z ostatnich 6 miesięcy na którym odnotowane są stałe miesięczne wpływy)

Rezerwacja lotów

W teorii możliwe jest zakupienie biletów lotniczych przed uzyskaniem wizy, ale nie jest to zalecane, ponieważ w przypadku nieoczekiwanych problemów nie odzyskamy pieniędzy za bilety (chyba, że zakupiliśmy bilety w taryfie, która pozwala na oddanie biletów i zwrot pieniędzy). Dlatego najlepiej użyć jednego z serwisów internetowych, który pozwala na wygenerowanie rezerwacji zawierającej wszystkie niezbędne szczegóły takie jak: imię i nazwisko, numery lotów, miejsca wylotów i przylotów, a także daty i godziny lotów.

Jednym z takich serwisów jest BookingReservationForVisa, który za 15 USD pozwala na wygenerowanie weryfikowalnej na stronie internetowej linii lotniczej rezerwacji. Jest to najbezpieczniejszy sposób na zarezerwowanie lotów, chociaż z tego co mi wiadomo rezerwacja niekoniecznie musi być możliwa do zweryfikowania na stronie linii lotniczej. Dlatego rezerwacje wygenerowane przez podobne serwisy za niższą opłatę też powinny spełnić swoje zadanie, o ile opierają się o rzeczywiste loty, które faktycznie wykonywane są przez linie lotnicze.

Kilka ważnych porad:

Daty wjazdu i wyjazdu do/z strefy Schengen podane we wszystkich dokumentach składanych w konsulacie muszą być spójne, tzn. cały okres planowanej podróży zgodnej z datami podanymi na rezerwacjach lotów musi być pokryty przez ubezpieczenie zdrowotne, mieścić się w okresie na jaki została udzielona zgoda na urlop przez pracodawcę i okresie na jaki zostało wystawione zaproszenie.

Ubezpieczenie medyczne warto wykupić na okres dłuższy, niż daty podane we wniosku wizowym, co w przyszłości pozwoli na kilkudniowe przesunięcie wyjazdu w stosunku do pierwotnego planu, np. jeśli pojawią się tańsze bilety lotnicze na inne terminy. Zazwyczaj będzie to możliwe, ponieważ w przypadku pozytywnej decyzji odnośnie wizy Schengen „okienko czasowe” w jakim będziemy mogli odwiedzić Polskę będzie dłuższe niż daty wjazdu i wyjazdu podane przez nas w aplikacji. Przy czym dozwolony czas pobytu na terenie strefy Schengen będzie wciąż ograniczony do ilości dni podanej przez nas we wniosku wizowym.

W przypadku dokumentów, które wymagają poświadczenia zgodności z oryginałem należy zamówić taką usługę u wietnamskiego notariusza. Wietnamscy notariusze oferują także usługę tłumaczenia, dlatego będziemy też musieli opłacić tłumaczenie dokumentów z języka wietnamskiego na język angielski, który obok języka polskiego jest również dopuszczalny przez polski konsulat.

Krok 3 aplikacji o wizę Schengen dla obywatela/ki Wietnamu

Po zgromadzeniu wszystkich niezbędnych dokumentów, kolejmym krokiem jest umówienie wizyty w konsulacie po przez system e-konsulat (należy kliknąć ‘Wiza Schengen – Zarejestruj Formularz’ i wybrać rodzaj usługi ‘Wiza Schengen – inne). W systemie e-konsulat wypełniamy cały wniosek, a następnie drukujemy go z pliku PDF, który będziemy mogli pobrać po elektronicznym przesłaniu formularza.

Ilość wniosków jaką konsulat może przeprocesować jest ograniczona, dlatego umówienie wizyty może być dość czasochłonnym procesem w którym będziemy potrzebowali nieco szczęścia. Kolejne „sloty” dodawane są do systemu w piątki o godzinie 14 czasu wietnamskiego.

Ważne:

Jeśli umówiliśmy wizytę, ale z jakichś przyczyn nie możemy stawić się w konsulacie, powinniśmy skorzystać z opcji anulowania wizyty poprzez e-konsulat (opcja ‘Anuluj umówioną wizytę’ w lewym dolnym rogu). Pozwoli to innej osobie, która chce odwiedzić Polskę skorzystać z naszego slotu, a równocześnie zwiększy nasze szanse na uzyskanie kolejnego terminu wizyty w kolejnym terminie.

Krok 4 aplikacji o wizę Schengen dla obywatela/ki Wietnamu

Wizyta w konsulacie w umówionym terminie jest kolejnym etapem w celu uzyskania wizy Schengen. Na wizytę powinniśmy przyjść z wydrukowanym wnioskiem o wizę i kompletem dokumentów. Zalecam przyjście do konsulatu na umówioną godzinę, co w teorii powinno pozwolić na zmniejszenie czasu oczekiwania w kolejce. W praktyce obowiązuje jednak zasada „kto pierwszy przyszedł, ten pierwszy zostanie obsłużony”, dlatego trzeba przygotować się na 1-2 godzinny (lub dłuższy) okres oczekiwania w kolejce.

Podczas wizyty należy wnieść opłatę wizową w wysokości 1 920 000 dongów wietnamskich w gotówce. Zalecam wcześniej przygotować odliczoną kwotę co znacznie usprawni i przyspieszy cały proces i zredukuje czas oczekiwania innych osób w kolejce. W czasie spotkania możemy zostać zapytani o kilka kwestii związanych z naszym wnioskiem, np. o cel planowanej wizyty w Polsce, a urzędnik konsularny sprawdzi nasze dokumenty. Na koniec wizyty otrzymamy potwierdzenie opłacenia wniosku, które zawiera również numer naszej aplikacji. Numer ten pozwoli nam później sprawdzić status naszego wniosku wizowego na stronie internetowej.

Krok 5 aplikacji o wizę Schengen dla obywatela/ki Wietnamu

Numery rozpatrzonych wniosków (tych rozpatrzonych zarówno pozytywnie jak i negatywnie) można sprawdzić na stronie internetowej konsulatu. W przypadku kiedy numer naszego wniosku pojawił się na stronie, możemy udać się do konsulatu i odebrać nasz paszport i pozostałe dokumenty. W celu odebrania dokumentów nie jest wymagane umawianie się na wizytę, ale dokumenty można odebrać jedynie w wyznaczonych terminach: w poniedziałek od 15 do 16 i środę od 13 do 15 czasu wietnamskiego.

Po odebraniu paszportu z wklejoną wizą Schengen powinniśmy sprawdzić na jaki okres otrzymaliśmy wizę i jaką maksymalną ilość dni możemy spędzić w Polsce i w strefie Schengen. To dopiero na tym etapie możemy zakupić bilety lotnicze i szczegółowo zaplanować podróż.

Na koniec warto nadmienić, że otrzymanie wizy nie jest równoznacznie z przyznaniem prawa wjazdu na teren strefy Schengen. W chwili przekraczania granicy powinniśmy mieć ze sobą drugi egzemplarz oryginału zaproszenia, dowód wykupienia ubezpieczenia medycznego i inne istotne dokumenty, jakie dołączyliśmy do aplikacji o wizę.

Kilka słów na koniec

Pamiętajmy, że konsulat ma ograniczone „moce przerobowe” i szanujmy się nawzajem:

 • anulowanie wcześniej umówionej wizyty w systemie e-konsulat pozwoli na złożenie wniosku innej osobie
 • przyjście na wizytę na umówioną godzinę pozwoli na skrócenie czasu oczekiwania interesantów
 • skrupulatne przygotowanie wszystkich dokumentów i wcześniejsze przygotowanie odliczonej kwoty opłaty wizowej ułatwi życie urzędnikom konsularnym i przyspieszy cały proces

Artykuł Gościnny, napisany przez Marcina Dutkę. Jeżeli Wam pomógł, możecie postawić mu wirtualną kawę klikając tutaj.

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

18 − 17 =